• ردیفنام کالاکد کالاتعداد کالاتوضیحات 
    افزودن یک ردیف جدید